İnsan Kaynakları Başvuru Formu Aydınlatma Metni


İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, ONUR PERAKENDE internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

 • Veri Sorumlusunun Kimliği

 • Veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Onur Perakende ve Toptan Gıda Maddeleri San. Tic. A.Ş.’dir

Şirketimiz Onur Perakende , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Onur Perakende ve Toptan Gıda Maddeleri San. Tic. A.Ş.

Adres:

Telefon:


Mail:


KEP Adresi:


 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz,

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri İşleme Faaliyetlerinin Güvenliğinin Temini

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler; 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında 6698 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, gerekmesi halinde aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler Hangi Amaçlar Kapsamında Aktarılıyor:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Aktarılıyor:

 • Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • İş Ortakları
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 • Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik, kısmen otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan; internet sitesi vasıtasıyla, sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda yasal yollardan elde edilebilmektedir. Bizzat sizlerden ya da üçüncü kişilerden topladığımız kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır:

 • 6698 sayılı Kanunun m.5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi açıklamanıza konu olan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve devamının sağlanması,
 • 6698 sayılı Kanunun m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaatleri.
 • Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz sadece bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, sayılan haklarınıza ve kanunun uygulamasına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şahsen yapabilir ya daVeri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde -on sayfaya kadar- ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.

KVKK BAŞVURU ve TALEP FORMU