Öneri ve Şikayet Formları Aydınlatma Metni

 • Veri Sorumlusunun Kimliği

 • Şirketimiz Onur Perakende, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.
  Onur Perakende ve Toptan Gıda Maddeleri San. Tic. A.Ş.
  Adres:
  Telefon:
  Mail adresi:
  KEP adresi:
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Kişisel verileriniz,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler; 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.
  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında 6698 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, gerekmesi halinde aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılmaktadır.
  İşlenen Kişisel Veriler Hangi Amaçlar Kapsamında Aktarılıyor:
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Aktarılıyor:
 • Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Adli Makamlar ve Kolluk Kuvvetleri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
 • Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 • Kişisel verileriniz, otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle ve farklı kanallardan; internet sitesi vasıtasıyla, sözlü, elektronik ortamda yasal yollardan elde edilebilmektedir. Bizzat sizlerden ya da üçüncü kişilerden topladığımız kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kanunun m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak toplanmaktadır.

  Bu hukuki sebebe dayanarak toplanan kişisel verileriniz sadece bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 • İlgili Kişinin Hakları ve Başvuru
 • 6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, sayılan haklarınıza ve kanunun uygulamasına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şahsen yapabilir ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde -on sayfaya kadar- ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.

  KVKK BAŞVURU ve TALEP FORMU